HOME
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020 년 1 월 첫째주 기도 편지   2020년 7월 기도서신
  2020년 8월의 이사야 62장 기도운동
       
2020년 9월 기도서신        

 


 

 

 

 

무제 문서
  07271 서울시 영등포구 선유로3315(양평동, 에이스테크노타워 703)
이동전화: 010-2079-3073(English/ Korean)    Fax: 02)2636-4753
www.tcj.kr           https://int.icej.org      e-mail: tcj.jesus@gmail.com
후원금 계좌: 국민은행: 752601-04-103836    예금주: 이영길(예수증거단)